Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2014

NovemberGirl
Zaczęłam idealizować. A to jest bardzo niebezpieczne. Nie dostrzegasz wielu dobrych rzeczy, które Cię spotykają, tylko tęsknisz za jakimś wyobrażeniem. I żyjesz oczekiwaniami.
— Edyta Olszówka w wywiadzie dla serwisu "Gala"
Reposted fromxalchemic xalchemic viawerterowska werterowska
NovemberGirl
8577 c448 420
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vianayantara nayantara
3120 e572 420
Reposted fromsoultraveling soultraveling vianayantara nayantara
NovemberGirl
8254 e2b9 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care

November 24 2014

NovemberGirl
1334 f021 420
Reposted fromnickdrake nickdrake viabeltane beltane
NovemberGirl
Reposted frominpassing inpassing viasamozatrucie samozatrucie
NovemberGirl
Reposted fromrisky risky viasamozatrucie samozatrucie

November 19 2014

NovemberGirl
7974 086c 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viapoppyseed poppyseed
NovemberGirl
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viaWlodara Wlodara
NovemberGirl
9407 e4ff 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaWlodara Wlodara

November 12 2014

0893 88bf 420
Reposted fromtwice twice viaWlodara Wlodara
7336 4645 420
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viadzina dzina
NovemberGirl
Reposted fromIriss Iriss viagazda gazda
NovemberGirl
5887 dc9c 420
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabeltane beltane
NovemberGirl
Reposted fromweightless weightless viasfeter sfeter
NovemberGirl
8968 370c 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viagazda gazda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl